Printati aceasta pagina

Licenţă

                                                           

Examenul de admitere la studii universitare de licență

 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 9-13 iulie 2018. Proba de concurs va avea loc în data de 15 iulie 2018, pentru specializarea Comunicare și Relații Publice și specializarea Publicitate.

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă următoarele specializări: 
Comunicare şi Relaţii Publice
Publicitate
La înscriere, candidaţii pot opta pentru una din cele două specializări, indicând ordinea preferințelor.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip la care se anexează:

  - diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2018, adeverinţa de absolvire a liceului în copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;

  - certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);

  - buletinul/cartea de identitate, în copie;

  - adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”, în original;

  - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

  - chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită în contul facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2018-2019);

  - patru fotografii tip carte de identitate;

  - un dosar plic.

Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoștință celor interesați prin afișare, la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro, în 18 iulie a.c. Eventualele contestații se depun în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele contestațiilor se comunică în termen de două zile. În perioada 19-20 iulie a.c., studenții admiși la învățământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pentru înmatricularea la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) la care au fost declarați admiși. Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2018-2019 poate fi vizualizată în zona STUDENŢI> TAXE.

Probele de concurs

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

În evaluarea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

Pentru admiterea în anul academic 2018-2019, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii la secţiunea Subiecte admitere. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2018, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Repartizarea locurilor

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

Observaţie!

Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidaţi cu note egale.