Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență în limba română (IF)

 

Numărul de locuri (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă) pentru anul academic 2018-2019 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro).

Preînscriere asistată la masteratele cu frecvență

Candidaţii la masteratele cu frecvenţă oferite de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice pot beneficia de asistenţă specializată pentru pregătirea dosarelor de admitere. Această oportunitate a luat naştere ca urmare a preocupării noastre constante pentru familiarizarea candidaţilor cu aşteptările şi cerinţele specifice învăţământului masteral.

Cum vă puteţi preînscrie la masterate? Prin completarea formularului de preînscriere, disponibil pe home page-ul www.comunicare.ro în perioada 15 martie - 1 iulie 2018.

Cum puteţi beneficia de asistenţă de specialitate pentru pregătirea interviului? Odată preînscrişi, veţi primi un email de confirmare, cu detalierea paşilor care vor trebui parcurşi pentru a intra în legătură cu tutorii dvs., în funcţie de programul de studiu selectat.

Atenţie! Asistenţa este acordată la cererea candidaţilor. Prin urmare, este necesar ca dvs. să iniţiaţi dialogul cu tutorii pe marginea temelor dvs. de prezentare. Asistenţa poate consta inclusiv în indicarea şi/sau furnizarea unor surse bibliografice suplimentare, în funcţie de tema aleasă de candidat.

De ce alte avantaje puteţi beneficia?
Candidaţii preînscrişi vor avea avea următoarele oportunităţi:

  • Îndrumări cu privire la realizarea dosarului de înscriere și pregătirea examenului de admitere la masteratul ales (clarificări cu privire la tema aleasă, recomandări bibliografice)
  • Invitaţii la evenimente tematice organizate de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (workshop-uri, conferinţe, mese rotunde, dezbateri). Participarea la astfel de evenimente poate contribui la aprofundarea tematicii de interes şi la familiarizarea cu mediul de învăţare propriu facultăţii
  • Consiliere cu privire la oportunităţile de carieră asociate masteratului şi/sau domeniului de studiu ales
  • Posibilitatea de a intra în contact cu actuali masteranzi şi absolvenţi ai programului de studiu ales, pentru a afla informaţii despre procesul de studiu şi oportunităţile de carieră
  • Accesul la newsletter-ul SNSPA, care conţine informaţii cu privire la proiectele şi iniţiativele universităţii

Clarificări importante:

  • Preînscrierea reprezintă o modalitate de a veni în sprijinul candidaţilor care doresc să se pregătească în mod temeinic pentru admiterea la masteratele cu frecvenţă
  • Preînscrierea este opţională şi nu influenţează în niciun fel şansele candidaţilor de a fi admişi sau respinşi la un program masteral 
  • Preînscrierea NU echivalează cu un proces de admitere, candidaţii preînscrişi respectând instrucţiunile şi calendarul de admitere, conform broşurii de admitere şi paginii www.comunicare.ro 
  • Preînscrierea NU condiţionează înscrierea la examenul de admitere.

Studii universitare de masterat - Înscriere (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

Condiții de înscriere

Se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii. La cererea de înscriere tip se vor anexa:

- diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie legalizată;

- certificat de naştere, în copie legalizată;

- buletin/carte de identitate, în copie;

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)

- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate”, în original;

- chitanţă de plată a taxei de admitere, taxă care se achită în contul facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2018-2019);

- Curriculum Vitae;

- prezentare în format PowerPoint sau scrisoare de motivaţie (între 750 şi 1000 de cuvinte), în funcţie de specificul masteratului (vezi secţiunea de admitere pentru fiecare masterat în parte);

- patru fotografii tip carte de identitate

- un dosar plic.

IMPORTANT!

Facilităţi absolvenţii SNSPA/ FCRP:

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea;

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, candidaţii din afara SNSPA, care doresc sa susţină examenul de admitere la mai multe masterate, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Pentru învăţământul cu frecvenţă (IF), calendarul înscrierii cuprinde următoarele etape:

–  16-21 iulie a.c.  - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere);

 22 iulie a.c. – afişarea planificării pentru examinarea candidaţilor (la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro);

–   23-25 iulie a.c. – susţinerea unui interviu pe bază de prezentare în format PowerPoint sau scrisoare de motivaţie (vezi mai jos cerinţele pentru fiecare masterat);

–   25 iulie a.c., după ora 18.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere (la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro).

In perioada 26-27 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea la forma de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la buget depun diploma de licenţă în original şi achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

CUANTUMUL TAXELOR 

Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2018-2019 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro, după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul acestora. Taxele pentru anul academic 2017-2018 pot fi vizualizate la adresa http://comunicare.ro/index.php?page=taxe.

ATENŢIE! Media la examenul de licenţă nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidați cu note egale.

OBSERVAŢIE PENTRU TOATE MASTERATELE

Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (IF), dar care au obținut cel puţin nota 6 (şase) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la învățământul cu frecvenţă redusă (IFR) până în data de 28 iulie a.c., la masteratele cu următoarele specializări: Comunicare şi Relaţii Publice (IFR), Comunicare Managerială şi Resurse Umane (IFR), Managementul Proiectelor (IFR), Management şi Comunicare în Afaceri (IFR).

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență redusă | Masterate cu predare în limba engleză